Sociaal Veiligheidsplan

Het doel van het Veiligheidsplan is:

“De school is een veilige leefomgeving; er is sprake van een positief schoolklimaat, zoals dat wordt ervaren door leerlingen, personeel en ouders.”

Een veilige leefomgeving is in feite gebaseerd op twee pijlers:

  • respect hebben voor elkaar en het vermijden van ongewenst gedrag;
  • het kennen en nakomen van regels en gemaakte afspraken.

Omdat een school bevolkt wordt door kinderen van 4 tot en met 12 jaar mag niet verwacht worden dat er vanzelf een veilige leefomgeving ontstaat. Vanaf groep 1 wordt pedagogisch geïnvesteerd in het leren respect te hebben voor elkaar, weten wat ongewenst gedrag is en waarom, het kennen en begrijpen van afspraken en regels en het nakomen van afspraken en regels. Dit is een leerproces dat met de nodige strubbelingen verloopt. De rolmodellen hierbij zijn voor de kinderen vooral de ouders thuis en op school de leerkracht. Volwassenen moeten zich hun rolmodel bewust zijn. Overleg en informatie-uitwisseling tussen school en ouders is daarbij onmisbaar. De ouders worden daarom ook geïnformeerd over het bestaan en de inhoud van het Veiligheidsplan en de protocollen.

Het Veiligheidsplan bestaat vooral uit regels en afspraken. Het is belangrijk die te kennen, te begrijpen in de context en na te komen. Respect hebben voor elkaar zit vooral tussen de oren; dat leer je niet uit dit plan.

 Veiligheidscoördinator

Op de Triangel is juf Ineke Kort onze veiligheidscoördinator. Zij is het eerste aanspreekpunt voor onze kinderen en voor u als ouders als er sprake is van pestgedrag.

Er zijn kinderen die op school te maken krijgen met pesten. Voor deze kinderen is het belangrijk dat ze een aanspreekpunt hebben op school. Ze moeten erop kunnen vertrouwen dat het pestprobleem wordt aangepakt en dat ze veilig naar school kunnen.

Bij juf Ineke kunnen de kinderen hun zorgen in vertrouwen neerleggen, zij bespreekt het met het KiVa team van de school. Mocht u als ouder(s) ook uw zorgen en/of vragen willen neerleggen dan is daar alle ruimte voor.  

Op donderdag en vrijdag is zij aanwezig.                                                                 

Mailen mag ook naar i.kort@noordkwartier.nl

 

In onderstaand document vindt u het sociaal veiligheidsplan van CBS de Triangel.