Medezeggenschapsraad (MR)

MR

Wat is de Medezeggenschapsraad (MR) ?

De  medezeggenschapsraad is een wettelijk voorgeschreven inspraakorgaan, waarin ouders en personeel samenwerken aan een gezonde school. De MR op onze school bestaat uit 2 teamleden en 2 ouders.

Het hoofddoel van een medezeggenschapsraad is het bevorderen van de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van ieder die zich in de school bevindt. Het gaat daarbij om het algemene belang, dus niet om individuele problemen van een personeelslid of ouder.

Wie zitten er in de MR? 

Linda Blokzijl ( ouder ) 
Eltje Nienhuis - lid ( ouder )
Grietha Tichelaar-Brinkema ( personeel ) 
Natasja Mulder- lid ( personeel ) 

Wat doet de MR?

De MR heeft advies- of instemmingsrecht met betrekking tot zaken die de school aangaan. Besluiten die de directie wil nemen, worden voorgelegd aan de medezeggenschapsraad. En andersom kan dit ook, de MR kan zijn standpunt ook kenbaar maken aan de directie. 

De medezeggenschapsraad overlegt met de directie over onderwerpen zoals:

  • verbetering van het onderwijs 
  • personeelsbezetting ( vacatures, stageplaatsen, scholing leerkrachten en groepsinformatie ) 
  • het vaststellen van margedagen 
  • communicatie en betrokkenheid naar ouders 
  • veiligheid ( in en rond de school ) 

Waarom is er een MR?

Een goed functionerende medezeggenschapsraad is belangrijk. Het bestuur en directie hebben er als werkgever belang bij dat de medezeggenschapsraad bijdraagt aan kwaliteitsverbetering van beleid en draagvlak voor het beleid vergroot. Het personeel heeft belang bij goede arbeidsvoorwaarden en een prettig werkklimaat. Ouders, hebben belang bij goed onderwijs.

Wat betekent de MR voor mij als ouder?

Iedere ouder kan via de MR zijn stem laten horen. De oudergeleding in de MR vertegenwoordigt de ouders van de school. De MR behandelt in principe geen individuele problemen, maar aangelegenheden die op iedereen betrekking kunnen hebben.

Een voorbeeld: als u het bv niet eens bent met het pestbeleid op school, dan kunt u dit bespreken met de MR. De MR kan vervolgens aan de directie voorstellen doen en standpunten kenbaar maken.

Hoe kunt u de MR bereiken?

U kunt ons altijd mailen, uw mail wordt dan verzonden naar de brievenbus van de MR; de secretaris leest deze regelmatig. Zij zorgt ervoor dat uw vraag of opmerking bij de juiste persoon terecht komt. U krijgt altijd bericht terug. U kunt ook aangeven dat u teruggebeld wilt worden. Voor korte zaken kunt u de MR- leden ook direct even aanspreken.

mrtriangel@ommeriek.nl