Ouderraad (OR)

 

Oudergeleding

Personeelsgeleding

Annet Dijkstra
(penningmeester)

Mw. I. Schutten

 

Mw. I. Kort

Jolanda Bos

 

Hennie Pieterman

 

Linda van Komen 

 

 

 

Janine Brok-Abbas

aanspreekpunt 

 

 

Mariël Rozema

aanspreekpunt 

 

 

 

De rol van voorzitter en secretaris wisselt per vergadering

 

De ouderraad
De ouderraad van CBS de Triangel bestaat uit een groep actieve enthousiaste ouders die samen de schakel vormen tussen ouders, de medezeggenschapsraad, school en het bestuur. De werkzaamheden die de ouderraad uitvoert dragen bij tot het optimaal functioneren van het onderwijs.


De ouderraad bestaat uit een aantal ouders aangevuld met één of twee teamleden van de school. De teamleden zijn de schakel tussen het team van leerkrachten en de ouderraad en houdt ons op de hoogte omtrent de ontwikkelingen in de school die betrekking hebben op activiteiten voor en met de leerlingen.

 

De belangrijkste functie van de OR is de ondersteuning van het team (de leerkrachten en de directie) bij de organisatie van bijzondere activiteiten voor de kinderen op onze school. Veelal voert de ouderraad de werkzaamheden zelf uit, maar ook andere ouders worden actief betrokken bij activiteiten op school.


Om de taakstelling naar behoren uit te voeren, komt de ouderraad 10 x per jaar samen om te kijken naar de wensen vanuit het team m.b.t. onderwijsondersteuning en de te organiseren activiteiten voor de leerlingen. Als het nodig is worden deze activiteiten besproken met de medezeggenschapsraad, directie en bestuur. Ook worden, indien nodig, algemene zaken rondom school besproken.

De ouderbijdrage
Om alle activiteiten mogelijk te maken wordt er een vrijwillige bijdrage aan de ouders gevraagd. Meer informatie over deze bijdrage kunt u vinden in de schoolgids. Tevens organiseert de OR een activiteit om extra geld in de kas van de OR te krijgen. De inkomsten van de OR worden onder andere gebruikt voor:
-           Sinterklaasviering
-           Kerstviering
-           Sport- en speldag
-           Bijdrage schoolreizen en schoolkampen
-           Afscheid groep 8
-           Eten en drinken  tijdens de avondvierdaagse
Naast deze activiteiten zijn de mensen van de ouderraad ook aanwezig en behulpzaam bij andere activiteiten, waarvoor de catering moet worden gezorgd.

Mocht u een vraag hebben, vraag het gerust één van de ouderraadleden!

Mail ons gerust.

or.triangel@noordkwartier.nl